తిరుపతిలో దారుణం.. యువతి పై అత్యాచారం చేసి హత్య… చేయి పై ‘అనిత’ అని టాటూ..

6 years ago janammata 0
తిరుపతిలో దారుణం.. యువతి పై అత్యాచారం చేసి హత్య… చేయి పై ‘అనిత’ అని టాటూ.. తిరుపతిలో దారుణం.. యువతి పై అత్యాచారం చేసి హత్య… చేయి పై ‘అనిత’ అని టాటూ..