తిరుపతిలో దారుణం.. యువతి పై అత్యాచారం చేసి హత్య… చేయి పై ‘అనిత’ అని టాటూ..

6 years ago janammata 0

తిరుపతిలో దారుణం..

యువతి పై అత్యాచారం చేసి హత్య… చేయి పై ‘అనిత’ అని టాటూ..

తిరుపతిలో దారుణం..
యువతి పై అత్యాచారం చేసి హత్య… చేయి పై ‘అనిత’ అని టాటూ..